Kariéra

Global Brand Manager

Potvrzením Vašeho zájmu o účast ve výběrovém řízení na příslušnou pracovní pozici berete na vědomí, že pro účely tohoto výběrového řízení bude společnost PRO.MED.CS Praha a.s. se sídlem: Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4 IČ: 00147893, jakožto správce, zpracovávat veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Za účelem Vaší účasti ve výběrovém řízení na příslušnou pracovní pozici ve společnost PRO.MED.CS Praha a.s. poskytujete této společnosti své osobní údaje, aby je mohla zpracovávat, a to po dobu, která je nezbytná pro realizaci tohoto konkrétního výběrového řízení. Při zpracování osobních údajů ve spolupráci se společností LMC s.r.o. mohou být některé Vaše osobní údaje předány i mimo území EU s tím, že pro všechny takové případy bude zajištěno, aby k předání došlo pouze na základě dostatečných právních záruk, které poskytují příslušná ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Vaše případné dotazy týkající podmínek zpracování Vašich osobních údajů ze strany PRO.MED.CS Praha a.s. můžete zasílat písemně na výše uvedenou adresu nebo se můžete obracet na kontaktní osobu pověřenou vedením příslušného výběrového řízení.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy